İntranet Portal - müəssisə daxilində olan tapşırıqların, layihələrin, sənədlərin informasiyaların effektiv və sürətli idarə olunması üçün hazırlanmış bir sistemdir.

- İşçilərin məlumatlarının sürətli axtarışı
- Sənədlərin idarə edilməsi
- Tapşırıq və layihələrin idarə edilməsi
- İşçinin öz iş planının tutulması və idarə edilməsi
- Daxili proseslərin avtomatlaşdırılmasi
- Performans və təhlükəsizlik

Şirkətə portal nəyə lazımdır?

İş vaxtına qənaət edin:
- İstədiyiniz məlumatı axtarışı zamanı xərcləri azaldır.
- Korparativ əlaqədə informasiya itikisini minimuma endirir.
- Şirkətin biznes prosesini sürətləndirir.
- İşçilər arasındakı ünsiyyət problemini aradan qaldırır.
- Yeni işçi tez bir şəkildə şirkətə adaptasiya olur.

İşçilərin məhsuldarlığını artırir:
- Şirkət və onun şöbələrində gedən proseslərdən personalın xəbəri olacaq.
- Personalın iş təcrübəsi şirkətin korporativ bilik bazasında toplanacaq.
- Bu Bilik bazası hər kəs tərəfindən ortaq istifadə olunacaq.
- İşçi qruppası sənədlər və layihələr üzərində bir-birindən xəbərdar şəkildə işləyəcəklər.

Biznes prosesləri optimallaşdırılır:
- Bütün ərizə məsul şəxslər tərəfindən ardıcıl olaraq emal olunacaq.
- İşçilər sənədlər üzərində birlikdə işləyəcəklər və sənəd dövrüyyəsi sistemindən istifadə edəcəklər.
- Şirkət tapşırığın yerinə yetirimə müddətinə ciddi şəkildə qənaət edəcək.
- Şöbələr arasında əlaqə daha səmərəli olacaq.

İdarəetmədə monitorinq və nəzarət:
- Bütün şirkət və şöbələrində iş prosesi şəffaf olacaq.
- İşçilərin daxili yazışmaları nəzarət altında olacaq.
- İnternetə çıxış məhdulaşdırıla və ya tamam kəsilə bilər.
- İşçinin məşğulluq səviyyəsinə və ya işdə olmamasına nəzarət olunacaq.

İşin səmərəliliyi:
- Müştərilərə xidmət sahəsində işin keyfiyyəti yüksəlir.
- Bazarda şirlətin rəqabət qabiliyyəti artır.
- Şirkətin imici işçilərin,müştərilərin və partnyorların gözündə yüksəlir.